කවුරුත් දන්නේ නැති මාලදිවයිනේ තියෙන සුපිරි ව්‍යාපාරික අවස්ථා | Business Opportunity in Maldives!කවුරුත් දන්නේ නැති මාලදිවයිනේ තියෙන සුපිරි ව්‍යාපාරික අවස්ථා | Business Opportunity in Maldives!

Business Advisor Maldives
Phone – +960 3320666, +960 7920666, +960 7370666
WhatsApp – +960 7920666 , +960 7370666
E-mail – info@businessadvisor.com.mv
Web – www.businessadvisor.com.mv
Facebook – www.facebook.com/businessadvisorglobalmv
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/business-advisor-global-pvt-ltd/
YouTube – www.youtube.com/@BusinessAdvisorGlobal

Business Advisor Sri Lanka
Contact us – 0115 525 557 / 0815 525 557
WhatsApp | Viber 0706 525 555
Visit our website – https://www.businessadvisor.lk/
TikTok – https://www.tiktok.com/@businessadvisortiktok
Facebook Page – https://www.facebook.com/Businessadvisorsrilanka/
Facebook Group – https://www.facebook.com/groups/186758745731312/
Telegram – https://t.me/BusinessAdvisorLK
Instagram – https://www.instagram.com/online_business_advisor/
Linkedin – https://www.linkedin.com/company/online-business-advisor-pvt-ltd
Twitter – https://twitter.com/BaSrilanka
Pinterest – https://www.pinterest.com/BusinessAdvisorLK/

0:00 – Intro
1:40 – Introduction
2:54 – Discussion

Interview with Amila Basnayake ( Managing Director at Business Advisor Maldives (MBA) in International Business)

#export #jobs #srilankan #male

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *